Телефон

+359 877 123 906

Телефон

+359 2 917 60 10

Имейл

office@himremont.com

Сертификати

Сертификати

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД има внедрена система за управление на качеството отговаряща на изискванията на основополагащия международен стандарт ISO 9001:2015. ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД разполага и със сертифицирани системи за управление на околната среда по ISO 14001:2015 и за управление на здравето и безопасността при работа по ISO 45001:2018, което означава, че всички дейности в ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД са в пълно съответствие с българското трудово законодателство и дружеството не е замърсител на околната среда.
Високото качество на изпълняваните от ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД метални конструкции е гарантирано от системата за производствен контрол със сертификат по европейски стандарт EN 1090-1:2009/AC:2010, Анекс ZA, включително сертификат за заваряване за EXC3 съгласно EN 1090-2:2008+A1:2011, както и от сертификацията ни по DIN EN ISO 3834-2 от GSI SLV Halle GmbH. Наличието на такива сертификати е важна предпоставка за участие в изпълнението на международни проекти.
ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД е редовен член на Камарата на строителите в България, Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал, което е предпоставка за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз.
Вписването в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите, удостоверено от съответните удостоверения, определя ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД като надежден изпълнител на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Дружеството може да изпълнява и строежи от благоустройствената, транспортната и енергийната инфраструктура, както и строежи свързани с опазването на околната среда и хидротехническо строителство.

Брошура